در حال بارگذاری ...
 
 از تاریخ
 تا تاریخ
 
دهباشی: کاروان سرزمین برادری آغاز یک سفر ذهنی بود

دهباشی: کاروان سرزمین برادری آغاز یک سفر ذهنی بود

دهباشی گفت: سفرهایی مثل سرزمین برادری می تواند یک آغاز باشد. همان سفر چند روزه در پایان و در بازگشت به تهران تمام نشد و در اغلب دوستان آغاز یک سفر ذهنی بود.

اخبار اتحادیه,کاروان سرزمین برادری,تیتر یک سایت,آخرین رویدادها |