در حال بارگذاری ...

در میان همایش‎ها، نشست‎‎ها و فعالیت‎‎های رسانه‎ایِ چندین‎ساله‎ای که عموما با تشکل‎ها، احزاب و اقشار نخبه جوامع سروکار داشته، و در میان تلاش‎‎های دیپلماتیک و حمایت‎‎های مادی و معنوی از نهضت‎‎های آزادی‎بخش و جریانات حامی مقاومت، یک‎نقطه خلأ به‎ خوبی حس می‎شود؛ خلأ طرح‎ریزی فعالیت‎‎های میدانی برای بسیج توده‎‎های مردم و مستضعفان دنیا به ‎منظور ایفای نقش جدی در مبارزه علنی با اسراییل.

وحید اشتری

 

کاروان الی بیتالمقدس با یک تحلیل و آسیبشناسی جدی از مجموعه اقدامات صورتگرفته در راستای فلسطین کلید خورد و ناظر به مقدمات و ویژگی‎‎هایی شکل گرفت که بدون درک آن‎‎ها شناخت درستی از اقدام صورتگرفته و ابعاد آن و تحلیل اهداف و میزان دستیابی به این اهداف حاصل نمیشود. شاید بتوان بهصورت خلاصه مجموع نکات و آسیبشناسی‎‎ها و مقدمات در نظر گرفته شده و تأثیرگذار در شکل و هدفگذاری این حرکت را به شرح زیر ذکر کرد.

یکم: عملیات الی بیتالمقدس؛ قطعهای گمشده در پازل انقلاب

«بسیجکردن توده ملت‎‎های مظلوم و ستمدیده جهان از تمامی رنگ‎‎ها، نژادها و ادیان و مخاطب قرار دادن مستضعفین برای دریافت پیام انقلاب اسلامی ایران و دعوت به مبارزه عملی و قیام علیه ظلم فراگیر جهانی از تشکیل نهضت‎‎های آزادیبخش و هسته‎‎های مقاومت گرفته تا برگزاری راهپیمایی‎‎های جهانی مانند روز قدس و...»

اگر بتوان نگاه راهبردی امام به مسأله فلسطین و آزادی قدس را در چند جمله بالا خلاصه کرد، میتوان با نگاهی گذرا به عمر سی و چند ساله انقلاب اسلامی و در یکنگاه آسیبشناسانه به مجموع فعالیت‎‎های صورتگرفته در پازل حمایت از آرمان فلسطین، بهروشنی جای خالی یک قطعه گمشده را احساس کرد؛ قطعهای که باید کار بسط تئوری مدنظر امام و ارائه الگوی عملی برای درگیر کردن مستقیم مردم دنیا با مسأله فلسطین را انجام میداده است. در میان همایشها، نشست‎‎ها و فعالیت‎‎های رسانهایِ چندینسالهای که عموما با تشکلها، احزاب و اقشار نخبه جوامع سروکار داشته، و در میان تلاش‎‎های دیپلماتیک و حمایت‎‎های مادی و معنوی از نهضت‎‎های آزادیبخش و جریانات حامی مقاومت، یکنقطه خلأ به خوبی حس میشود؛ خلأ طرحریزی فعالیت‎‎های میدانی برای بسیج توده‎‎های مردم و مستضعفان دنیا به منظور ایفای نقش جدی در مبارزه علنی با اسراییل. از راهاندازی کاروان‎‎های مردمی کمکرسانی گرفته تا پررنگکردن بحث تحریم کالاهای صهیونیستی و مبارزه با رژیم اشغالگر حتی در سبد خرید خانوادهها، و از همه مهمتر تا راهپیمایی‎‎های مردمی و خانوادگی به سمت فلسطین اشغالی و تشکیل زنجیره‎‎های انسانی و تجمع پشت مرزهای این سرزمین.

دوم: بارقه‎‎هایی از ورود رسمی و بیواسطه مردم به صحنه مبارزه

بیشک اقداماتی همچون فتوای رهبر معظم انقلاب در بحث تحریم خرید و استفاده از کالاهای صهیونیستی، قبل از هرگونه تحلیل اقتصادی باید در همین نوع نگاه و درگیر کردن مردم در مبارزه با اشغالگری و ایستادن در برابر ظالمان حتی زیر سقف خانه‎‎های خودشان تفسیر شود. یا در نقطهای دیگر، حماقت اسراییلی‎‎ها در برخورد با کاروان آزادی به عنوان یکنقطه عطف در راهاندازی کاروان‎‎های اینچنینی، توانست بسیار جدیتر از گذشته مردم دنیا را خارج از ساختارهای رسمی و دولتی وارد یک مبارزه عملی و آشکار با رژیم صهیونیستی کند.

چیزی که بدون شک اشغالگران بیش از همه از آن بیم داشتند، مواجهه با مردم دنیا بهجای دولت‎‎ها و اسلحهکشیدن روی مردم غیرنظامی بهجای ارتش‎‎های رسمی است؛ مردمی که دیگر به بهانه‎‎های مختلف همچون یومالنکسه و یومالنکبه و یومالأرض (روززمین) داوطلبانه به سمت مرزهای فلسطین حرکت خواهند کرد و خود را در مقابل آتش اسلحه اشغالگران قرار خواهند داد.

سوم: بازگرداندن قدس به فضای رسانهها؛ مسأله اول فلسطین

تمرکز فضای رسانهای چند سال گذشته بر حصر غزه و جنگ 22 روزه و اتفاقات پس از آن، ناخودآگاه ذهن را متوجه یک سناریوی از پیش طراحیشده میکند. برجستهکردن مسأله غزه در فضای رسانهای و جایگزینی آن به جای کلیدواژه فلسطین و فراموشی تدریجی بیتالمقدس، اقدام آمریکایی‎‎ها در طرح به رسمیت شناختن دو دولت، کش و قوس‎‎های زیرکانه صهیونیست‎‎ها و سادهاندیشی برخی دولت‎‎ها و جریانات عربی و اسلامی، بهوضوح نشان از یک طراحی پیچیده برای یهودیسازی بیش از پیش قدس شریف و فریب افکار عمومی دنیا را داشت. پروژه مشغولکردن اذهان عمومی به مسأله غزه و طرح بیسروصدای بهرسمیت شناختن دو دولت و پیش از آن بهرسمیت شناختن دولت فلسطین در یونسکو و ذوقزدگی برخی سادهاندیشان در کنار مخالفت‎‎هایی که در گوشهوکنار با آن شد، با موضع صریح و به یاد ماندنی رهبری تحت عنوان «فلسطین، من النهر الی البحر» دچار یک زمینلرزه شد.

چهارم: جایگزینی مستضعفان با مسلمانان در مبارزه با اسراییل

یک نکتهای که رهبری بارها در سخنرانی‎‎های چندساله اخیر به آن اشاره کردهاند، تأکید چندین باره بر این است که مسأله قدس صرفا متعلق بهمسلمان‎‎ها نیست و یا یک دعوای سرزمینی نیست، بلکه مسأله انسانیت و ظلم رفته بر بشر است. به همین صورت امام (رحمتاللهعلیه) هم در تعابیر متعدد، با مخاطب قرار دادن مستضعفان و ستمدیدگان جهان، دریافتکنندگان پیامشان را فراتر از دایره مسلمین در نظر گرفته و حرفشان را بر توده دردمندان بشریت عرضه میکنند. این‎‎ها نشان از ایستادگی و درایتی دارد که تلاش هدفمند دشمنان برای ایجاد انحراف فهم در میان افکار عمومی دنیا را به بنبست خواهد کشاند.

رسانه‎‎های حامی رژیم صهیونیستی میخواهند با برجستهسازی پافشاری ایران بر مسأله فلسطین و مسائلی مانند آزادی مسجدالأقصی و برگزاری روز قدس و اعلام حمایت رسمی از تمامی جریان‎‎های مخالف صهیونیستی، مسأله فلسطین را به شیعیان یا نهایتا مسلمانان اختصاص دهند و معادله فلسطین را به یک دعوای میان مسلمانان و یهودیان یا صهیونیست‎‎ها تقلیل بدهند. لازمه ایستادن در برابر این موج، ارائه الگوهای عملی و نمادینی است که حامل پیام انسان‎‎ها برای آزادی قدس بوده و حوزه مبارزه را بهشکلی ملموس از حیطه مسلمانان خارج کرده و همه مستضعفان را با آن درگیر کند.

آخر: کاروان الی بیتالمقدس؛ نسخه تکاملیافتهای برای کابوس‎‎های رژیم صهیونیستی

پس از اوجگیری اعتراضات مردمی در منطقه و برگزاری باشکوه سالگرد یومالنکبه و یومالنکسه با تقدیم چندین شهید در مرزهای مختلف سرزمین‎‎های اشغالی، کاروان الی بیتالقدس با هدف برطرف کردن آسیب‎‎ها و خلأهای پیشگفته شکل گرفت تا آغازگر فصل نوینی در مبارزات ملت‎‎های دنیا با اشغالگران باشد. اگرچه یومالأرض بهعنوان یکروز نمادین دیگر درکنار روزهای شناختهشدهای مانند یومالنکبه و یومالنکسه قرار گرفت، اما همراهی هزاران نفر از مردم دنیا در راهپیمایی سالگرد اخیر اینروز، باعث شد «روز زمین» ویژگی‎‎های منحصر به فردتری نسبت به روزهایی پیدا کند که بیشتر به آوارگان فلسطینی اختصاص پیدا کرده تا مردم سراسر جهان.

برگرداندن واژه بیتالمقدس به دعواهای اصلی رسانهای بهعنوان یکی از جدیترین اهداف کاروان الی بیتالمقدس، بازگرداندن واژه «اشغال بیتالمقدس» بر سر زبان‎‎ها بهعنوان پایتخت تمامی ادیان که در چنگال نژادپرستان قرار گرفته، بسیج توده‎‎های مختلف دنیا، اعلام حمایت صدها تشکل از چند ده کشور دنیا با فِرق و مذاهب گوناگون، حضور نمایندگان ادیان و اقوام مختلف دنیا پشت مرزهای سرزمین‎‎های اشغالی و در برابر سفارتخانه‎‎های این کشور را میتوان فقط بهعنوان بخشی از دستآوردهای این حرکت برشمرد؛ حرکتی که به تعبیر اسماعیل هنیه، یکگام بزرگتر از حرکت‎‎های دیگر است برای آزادسازی قدس شریف.

کلید زدن راهاندازی کاروان الی بیتالمقدس در یومالأرض از این جهت نیز اتفاق بزرگی است که علاوه بر ایجاد یک پتانسیل دیگر جهت به میدان آوردن مردم دنیا، به خوبی اثباتکننده پیشگامی مردم ایران به عنوان اصلیترین حامیان این حرکت‎‎ها و سازماندهندگان مردم مختلف دنیا بود
مطالب مرتبط

جریان شیرازی عمق استراتژیک ایران را نشانه رفته!
دوجریان دور کننده جهان اسلام از انقلاب اسلامی

جریان شیرازی عمق استراتژیک ایران را نشانه رفته!
دوجریان دور کننده جهان اسلام از انقلاب اسلامی

وجه مشترک بحران سوریه و پس از آن عراق، با جریان شیرازی در این است که هر دو عملا عمق استراتژیک جمهوری اسلامی ایران را نشانه رفته اند. بحران سوریه و عراق بدنه اهل سنت دنیا را از ایران جدا ساخته و جریان شیرازی نیز به دنبال جدا کردن شیعیان جهان از ایران است.

|

کاروان جهانی الی بیت المقدس

کاروان جهانی الی بیت المقدس

این حرکت جهانی با هدف معطوف سازی توجهات جهانی به مساله آزادسازی قدس شریف و مساله بازگشت آوارگان فلسطینی و همچنین جریان سازی خبری علیه رژیم صهیونیستی و مطرح کردن این رژیم به عنوان اشغالگر و ام الفساد منطقه و ایجاد هویت بین الادیانی و بین المللی حول مساله آزادسازی قدس شریف ...

|

ایده هایی برای دفاع واقعی! از قدس

ایده هایی برای دفاع واقعی! از قدس

هر اتفاقی می‌افتد خیلی‌ها اولین سؤالشان این است که چه ایده‌ای دارید که اجرا کنیم؟ درباره مسأله اخیر قدس برخی پیشنهاد‌ها مطرح می شود.

|

تحقق آرمانها روی آسمانها!

تحقق آرمانها روی آسمانها!

این باور که بدون همراهی همه مسلمین و رفع همه اختلافات سیاسی، نمی توان به آرمانهای مشترک دست پیدا کرد را کسانی که در وسط میدان هستند به خوبی درک می کنند هر چند تلگرام نشینان متوجه آن نباشند.

|

نظرات کاربران